خانه / أخبار / تهیه علوفه دام ازضایعات پوست پسته در مه ولات

تهیه علوفه دام ازضایعات پوست پسته در مه ولاتمهندس احمد نادری سه شنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرنا گفت : بخش کشاورزی درشهرستان مه ولات ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد چراکه حدود ۹۰ درصد اشتغال مردم در حوزه دامپروری و کشاورزی است و در حقیقت حیات اقتصادی واشتغال این شهرستان به پویایی وتوسعه پایدار این بخش وابسته است .
به گفته وی ، برهمین اساس فعالیت های دامداری بواسطه ایجاد اشتغال دربین خرده مالکین باکمترین هزینه سرمایه ای ،از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد که متاسفانه در طی یک دهه گذشته بواسطه وقوع خشکسالی و از طرفی خاموشی چاه های کشاورزی برای مدیریت بحران درمنابع آبی باعث شده تامین علوفه مورد نیاز دام های موجود شهرستان بواسطه فقرمراتع و کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و نبود سرچر و پس چر مزارع تعلیف دام ها بامشکلات جدی روبرو شد.
وی افزود: درهمین راستا و برای تامین بخشی ازعلوفه مورد نیاز دام های شهرستان استفاده از ضایعات پوست پسته پس از فرآوری بصورت تهیه سیلوی مخلوط با ذرت علوفه ای مورد توجه و در دستور کار قرارگرفت، و در سال جاری ازضایعات پوست پسته بصورت مخلوط باذرت علوفه ای به نسبت ۳۰% ضایعات پوست پسته و۷۰% ذرت علوفه ای به میزان ۲۰۰تن سیلومخلوط تهیه شد که براساس گزارش آزمایشات انجام شده ازنظرکیفی بخصوص درارتباط بامیزان پروتئین علوفه و میزان کلسیم نیزنسبت به سیلوی ذرت علوفه ای تنها، برتری نشان می دهد.
به گفته وی در مراتع با اجرای طرح میزان ۶۰تن از ضایعات پوست پسته تبدیل به علوفه قابل مصرف برای دام شد که ارزش آن معادل ۱۲۰میلیون ریال برآورد می شود.
نادری خاطر نشان کرد: ضایعات پوست پسته شهرستان ازسطح ۱۵هزار هکتارباغات بارور به میزان حداقل ۴۰هزار تن درسال در حال حاضر تبدیل به کود و در باغات مورد استفاده قرار می گرفته است که در صورت حمایت از بهره برداران برای استفاده ازضایعات مذکور و توسعه سیلوهای مخلوط باذرت علوفه ای ،می توان سالانه حدود ۳۲هزار تن علوفه با کیفیت مناسب برای تعلیف دام ها تهیه کرد که ارزش ریالی آن حدود ۸۰میلیاردریال برآورد می شود و می تواند نقش بسزایی در راستای توسعه بخش دامداری شهرستان وتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
فیض آباد، مرکز شهرستان ۵۰ هزار نفری مه ولات در ۲۰۷ کیلومتری مشهد قرار دارد.
خبرنگار: مهدی تنجو *انتشار: علی اصغرافتاده
۹۸۷۸/۱۷۴۴انتهای پیام /*


مشاهده بیشتر

نوسازی واحدهای تولیدی، شرط بقای نخستین شهر صنعتی ایران

به گزارش ایرنا، نیم قرن از احداث نخستین شهر صنعتی ایران …